Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie. Cookie to drobny plik wysyłany przez stronę www i przechowywany w pamięci Państwa przeglądarki internetowej. Wykorzytywane przez nas pliki cookie nie umożliwiają Państwa identyfikacji, używamy ich jedynie w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Przeglądanie strony bez uprzedniej zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej oznacza zgodę na instalację plików cookie w pamięci Państwa przeglądarki. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie. Klikając w odpowiedni link znajdą Państwo instrukcje dla następujących przeglądarek: chrome | firefox | IE | opera.  
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Ocena użytkowników:  / 3
SłabyŚwietny 

Pozew o rozwód - wzór pozwu rozwodowego.

Pismem umożliwiającym wystąpienie do sądu z żądaniem rozwodu jest pozew. Pozew o rozwód wnosimy zawsze do sądu okręgowego (nie rejonowego) właściwego miejscowo ze względu na miejsce ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, o ile jedno z małżonków ma jeszcze miejsce zamieszkania w tym okręgu sądowym. W przeciwnym razie pozew należy wnieść do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozywanego małżonka, a gdy miejsca tego nie można ustalić - do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonka żądającego rozwodu (powoda). Miejsca zamieszkania nie powinniśmy przy tym mylić z miejscem zameldowania. Miejsce zameldowania jest nieistotne przy ustalaniu właściwości miejscowej sądu. kliknij by otworzyć wzór pozwu o rozwód w wersji .pdf

 

* szarą kursywą oznaczyliśmy często zmienne, modyfikowalne elementy pozwu rozwodowego - takie jak konkretne żądania powoda; w przypadku gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci żądania pozwu z punktów 2-7 są bezprzedmiotowe; powód może domagać się w pozwie także podziału majątku wspólnego małżonków, często jednak unika się tego by nie przedłużać zbytnio sprawy rozwodowej.

Wskazówki przydatne przy pisaniu pozwu:

 (#1) W pozwie musimy wskazać sąd, do którego pozew jest wnoszony. Jak już wspomniano we wstępie, sądem właściwym dla pozwu rozwodowego jest zawsze sąd okręgowy. We wstępie wytłumaczono także do którego sądu okręgowego należy wnieść pozew o rozwód.

(#2) W pozwie należy wskazać powoda, a więc osobę wnoszącą pozew. Oprócz imienia i nazwiska powoda podać należy także jego adres zamieszkania (adres pod którym powód faktycznie przebywa - nie musi to być adres zameldowania) oraz numer PESEL powoda.

(#3) Druga strona postępowania rozwodowego zwana jest pozwanym. W pozwie trzeba wskazać imię i nazwisko pozwanego oraz jego adres zamieszkania.

(#4) W podanym przykładzie oprócz orzeczenia rozwodu wnosimy także żądanie majątkowe - o alimenty. W przypadku takim w pozwie wskazać należy wartość przedmiotu sporu. Jak ją obliczyć? Otóż w przypadku żądania alimentów wartością przedmiotu sporu jest iloczyn miesięcznej sumy żądanych alimentów (w podanym przykładzie 500 zł + 400 zł = 900 zł) oraz 12 m-cy (roczna suma alimentów). W naszym przykładzie wartość przedmiotu sporu wyniesie więc 12 x 900 zł =  10.800 zł.

(#5) Najważniejszym elementem pozwu jest żądanie orzeczenia rozwodu. Po pierwsze wskazać należy kto ma zostać rozwiedziony, po drugie zaś, jeśli chcemy by rozwód został orzeczony bez orzekania o winie, bądź np. z wyłącznej winy naszego współmałżonka, musimy wskazać to w pozwie.

(#6) W pozwie rozwodowym można dochodzić obciążenia współmałżonka obowiązkiem alimentacyjnym. We wzorze podany został przykład żądania zasądzenia alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron, jednakże w pewnych przypadkach (wskazanych w art. 60 KRO) małżonek może żądać alimentów również dla siebie samego. Temat alimentów został szeroko omówiony na współprowadzonym przez nas portalu alimenty.eu.

(#7) Postępowanie rozwodowe może ciągnąć się wiele miesięcy, często nawet ponad rok, stąd w pozwie warto wnieść ponadto o zabezpieczenie prawa do alimentów na czas trwania procesu. Sąd może na wniosek strony wydać postanowienie zabezpieczające, w którym zasądzi obowiązek zapłaty określonej tymczasowo (do wydania wyroku) kwoty alimentów na rzecz osoby uprawnionej. Przyspiesza to realnie czas uzyskania wsparcia finansowego przez osobę uprawnioną do alimentów.

(#8) Jeśli rozwodzący się małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd musi orzec któremu z małżonków powierzone zostanie wykonywanie władzy rodzicielskiej nad tymi dziećmi. Jeśli chcemy by pełnia władzy rodzicielskiej została powierzona nam, powinniśmy ponadto wskazać do jakich czynności ograniczona ma zostać władza rodzicielska przysługująca naszemu małżonkowi. Możemy również wnieść o całkowite pozbawienie współmałżonka władzy rodzicielskiej. Szerzej na temat władzy rodzicielskiej piszemy tutaj.

(#9) Zastosowanie znajdą tu uwagi wskazane w punkcie #7.

(#10) Obydwojgu rodzicom co do zasady przysługuje prawo pełnego kontaktu z ich dziećmi. W sytuacji rozwodu bardzo często dochodzi jednak do konfliktów na punkcie tego u którego z rodziców ma przebywać dziecko i w jakim zakresie drugi z rodziców ma mieć prawo do kontaktu z dziećmi. W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga więc w tym przedmiocie. Jeżeli zależy nam by dzieci pozostawały na stałe z nami, powinniśmy zaproponować w pozwie jaki zakres prawa do kontaktów z dziećmi ma przysługiwać naszemu współmałżonkowi.

(#11) Zastosowanie znajdą tu uwagi wskazane w punkcie #7.

(#12) >>Tutaj<< pisaliśmy o kosztach związanych z rozwodem. Jak już wspomnieliśmy, podstawowym wydatkiem, który obciąża małżonka występującego z pozwem rozwodowym jest opłata wpisowa od pozwu w wysokości 600 złotych. Bardzo często w przypadku rozwodów nie dochodzi do zwrotu kosztów procesu pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami. Ponoszą je oni w tzw. zakresie dotychczas poniesionym, tzn. de facto w przeważającej mierze obciążają one najczęściej powoda. Jeśli jednak przemawiają za tym względy słuszności (duże różnice w zamożności małżonków) lub orzeczenie o winie (jeden z małżonków zostaje uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego), sąd może nałożyć na małżonka wyłącznie winnego lub bardziej zamożnego obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez drugiego z małżonków. Aby sąd mógł to zrobić, niezbędny jest odpowiedni wniosek ze strony małżonka - najlepiej wnieść o to już w pozwie.

(#13) Wskazanie dowodów jest bardzo ważną częścią pozwu - zwłaszcza w przypadku gdy zależy nam by sąd orzekał również o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego i chcemy aby winą za ten rozkład sąd obciążył małżonka. Dowody są również niezbędne w przypadku sporów o władzę rodzicielską nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków oraz o kontakty z dziećmi. Tak samo ważne będą dowody w przypadku gdy będziemy dochodzili alimentów od małżonka lub wnosili o podział majątku wspólnego małżonków. Dowodami mogą być m.in. dokumenty, smsy, emaile, zeznania świadków. Obok wskazywanego dowodu powinniśmy również wskazać okoliczność na jaką dowód ten powołujemy - a więc fakt jaki chcemy danym dowodem wykazać. Przykładowo powołany dowód wyglądać powinien następująco: "Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z zeznań Mariana Kowalskiego, zamieszkałego przy ul. Igrekowskiej 1 w Poznaniu na okoliczność zdrady małżeńskiej, jakiej dopuściła się pozwana". Pamiętajmy, że jeśli powołujemy świadków, powinniśmy również wskazać ich adres zamieszkania, aby sąd był w stanie doręczyć im wezwanie na rozprawę.

(#14) Uzasadnienie jest bardzo ważną i przeważnie najdłuższą częścią pozwu. W uzasadnieniu rozwijamy żądania pozwu, wskazując przyczyny, dla których uważamy, że sąd powinien się z nami zgodzić i wydać wyrok zgodny z naszymi oczekiwaniami. Uzasadnienie powinno być możliwie rzeczowe, konkretne, pozbawione zbytnich emocji, wulgaryzmów. Uzasadnienie nie powinno być też zbyt długie - pozew o rozwód nie powinien przekraczać 10 stron.

(#15) Stałym, zawsze dołączanym do pozwu rozwodowego załącznikiem jest odpis pozwu i jego załączników (a więc po prostu drugi egzemplarz pozwu oraz załączników), który sąd przesyła następnie pozwanemu. Zawsze należy pamiętać o dołączeniu tego drugiego kompletu dokumentów, w przeciwnym bowiem razie wezwie nas do tego sąd, co wydłuży postępowanie. Kolejnymi załącznikami są dokumenty, na które powołujemy się w pozwie (dowody), w tym także dokument będący dowodem zawarcia małżeństwa (akt małżenstwa) oraz akty urodzenia dzieci (jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnei dzieci).

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej - napisz do nas:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Napisz do prawnika

Twój e-mail:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:
(antyspam) Wpisz imię Chopina